Vítajte na stránkach firmy Ecoland s.r.o.

Spoločnosť Ecoland, s.r.o. je aktívna v oblasti výskumu a vývoja čistých environmentálnych technológií na európskej a aj národnej úrovni v existujúcich sietiach, asociáciách a najmä Európskych technologických platformách združujúcich subjekty európskeho výskumu a vývoja.

Spoločnosť Ecoland, s.r.o. je mladou, rýchlo sa rozvíjajúcou spoločnosťou založenou v roku 2004 a zaoberajúcou sa výskumom, vývojom, transferom a aplikáciou čistých technológií (Clean Technologies) z oblasti elektrotechniky. V roku 2009 spoločnosť prešla významnou transformáciou, zmenou vedenie spoločnosti a nastavením primárneho zamerania na výskum a vývoj čistých technológií – technológie zvyšujúce produktivitu a efektivitu pri súčasnom znížení nákladov, vstupov, spotreby energie, odpadov a znečistenia. Ide o oblasti životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie a surovín, informačné technológie a ďalších aplikácií.

V roku 2010 bol našej spoločnosti schválený projekt „Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy“ s celkovou výškou NFP 651 161,88 €, spolu pre spoločnosť Ecoland, s.r.o. a partnera projektu, Žilinskú univerzitu v Žiline. Projekt schválila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. V súčasnosti bol projekt úspešne implementovaný.

V roku 2013 bol spoločnosti schválený projekt "Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr". Prijímateľom je spoločnosť GA Drilling, a.s. Spoločnosť Ecoland s.r.o., spolu so združením CELIM Slovakia a Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied sú partnermi tohto excelentného výskumného projektu. Projekt schválila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. V súčasnosti je projekt v procese implementácie.

Kontaktujte nás

Ecoland s.r.o.

Slovinec 41, 841 07 Bratislava info@ecolandonline.com