Projekty

Spoločnosť Ecoland s.r.o. implementuje viacero výskumno-vývojových projektov z rôznych grantových schém: 

Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr

Dňa 5.februára 2014 sa začal implementovať projekt základného výskumu s názvom Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr s kódom ITMS 26240120036. Prijímateľom je spoločnosť GA Drilling, a.s. Spoločnosť Ecoland s.r.o., spolu so združením CELIM Slovakia a Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied sú partnermi tohto excelentného výskumného projektu. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie know-how a potrebnej infraštruktúry v strategickej oblasti plazmového vysokoproduktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. Projekt sa realizuje pomocou troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít projektu. Trvanie projektu je 18 mesiacov čo predstavuje optimálnu dobu na dosiahnutie stanovených cieľov.